olekludwik@tlen.pl

Przeczytaj | Ogłoszenia | Z ostatniej chwili
Kodeks on-line | Podręczniki | Akty prawne
Aktualna procedura | Projekt ustawy
Ostrzegawcze | Zakazu | Nakazu | Informacyjne | Kierunku i miejscowości | Uzupełniające | Poziome | Sygnały świetlne
Znaki | Skrzyżowania | Pierwsza pomoc | Obsługa pojazdu | Test Narodowy
Nauka Jazdy

SYGNAŁY

Załącznik do rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. (poz. 1393)
SPIS WZORÓW ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH

Rozporządzenie weszło w życie 26 października 2002 r.
www.mi.gov.pl

Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych

Czerwony - Stój,

Żółty- Uwaga,

Zielony - Jedź.

W przypadku, gdy obok sygnalizatora jest umieszczony zielony sygnał w postaci strzałki, a sygnalizator emituje sygnał czerwony, to na skrzyżowaniu dozwolone jest skręcanie w najbliższą drogę we wskazanym strzałką kierunku wtedy, gdy po drodze poprzecznej, na której ruch jest otwarty, nie poruszają się piesi lub pojazdy, którym skręcający mógłby utrudnić ruch.

Sygnalizator może nadawać sygnały tylko dla jednego lub dwóch kierunków ruchu. Wtedy na sygnalizatorze sygnał zielony ma postać zielonej strzałki, a na sygnałach żółtym i czerwonym strzałki mają barwę czarną. Sygnały, które nadaje taki sygnalizator oznaczają bezwarunkowe zezwolenie na ruch w kierunku oznaczonym przez strzałki. Podczas wyświetlania zielonej strzałki, na wskazanym kierunku ruchu nie powinno być innych uczestników, poruszających się w kolizyjnych kierunkach.

Sygnały drogowe - prezentacja z dźwiękiem (hasło) >>>

Sygnał Czerwony - oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie. Jeżeli wraz z sygnałem czerwonym nadawany jest sygnał żółty, oznacza to, że zaraz po nich będzie nadawany sygnał zielony.
Jeżeli na skrzyżowaniu wraz z sygnałem czerwonym nadawany jest sygnał zielony w postaci strzałki w lewo lub w prawo, dozwolone jest skręcanie w kierunku oznaczonym strzałką (przed uprzednim zatrzymaniem się przed sygnalizatorem) w najbliższą drogę na tym skrzyżowaniu oraz zawracanie w przypadku strzałki skierowanej w lewo. Skręcać można tylko wtedy, gdy na drodze, na której ruch jest otwarty, nie poruszają się w danym momencie inne pojazdy lub piesi .
Kategorycznie zakazuje się wjazdu (wejścia) za sygnalizator nadający czerwony sygnał.

Sygnał Zielony - zezwala kierującemu na wjazd na skrzyżowanie. Kierującemu pojazdem zabrania się wjazdu na skrzyżowanie, gdy pieszy znajdujący się na przejściu nie zdążył go opuścić (przy czym nie ma znaczenia, czy pieszy wszedł na skrzyżowanie podczas nadawania sygnału zielonego, czy czerwonego). W takim przypadku kierujący powinien pozwolić mu na bezpieczne opuszczenie tego przejścia (wiąże się to z tym, że życie ludzkie jest najważniejsze i jest tutaj wartością nadrzędną). Przepis ten obejmuje też rowerzystów przejeżdżających przez jezdnię .
Zabrania się również wjazdu na skrzyżowanie, gdy sytuacja na skrzyżowaniu lub za nim nie pozwoliłaby na jego opuszczenie przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.

Sygnał Żółty - oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator. Sygnał ten nie oznacza zakazu bezwzględnego, jaki obowiązuje przy sygnale czerwonym. Nie dotyczy tych kierujących, których pojazdy w chwili zapalenia się sygnału żółtego znajdują się tak blisko sygnału, że nie mogą być zatrzymane przed nim bez gwałtownego hamowania. Wówczas dopuszczalny jest przejazd przy tym sygnale. Ten szczegółowy wyjątek jest często nadużywany, co w wielu przypadkach kończy się wypadkiem. Sygnał żółty oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się czerwony. W przypadku, gdy sygnał żółty jest wyświetlany łącznie z czerwonym, oznacza to, że za chwilę zapali się sygnał zielony.

Kierowanie ruchem na skrzyżowaniu może być też dokonywane przez policjanta lub żołnierza. Sygnał do zatrzymania pojazdu mogą również dawać Inspektorzy Transportu Drogowego. Należy się wtedy dostosować do poleceń udzielanych przez te osoby. Na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół ruchem mogą kierować wyznaczone, odpowiednio oznakowane osoby. Ich funkcja polega na zapewnieniu bezpiecznego przejścia przez jezdnię młodzieży szkolnej. Na żądanie takiej osoby należy się zatrzymać przed przejściem dla pieszych w celu umożliwienia im bezpiecznego przejścia przez jezdnię.

Policjant lub żołnierz zwrócony przodem lub tyłem do nadjeżdżającego pojazdu jest równoznaczny z sygnałem czerwonym (stój).

Podniesienie ręki do góry przez policjanta lub żołnierza, w każdej pozycji bokiem, przodem lub tyłem, oznacza mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału.

Policjant lub żołnierz zwrócony bokiem do nadjeżdżającego pojazdu jest równoznaczny z sygnałem zielonym (jedź).

 

1

S-1 sygnalizator z sygnałami do kierowania ruchem

2

S-2 sygnalizator z sygnałem dopuszczającym skręcanie w kierunku wskazanym strzałką. Oznacza to, że w kierunku wskazanym strzałką można skręcać w najbliższą jezdnię . Jeżeli strzałka zezwala na skręt w lewo, można również zawracać z lewego skrajnego pasa ruchu, jeżeli nie zabrania tego znak "zakaz zawracania" (B-23) . Warunkiem skręcania lub zawracania jest uprzednie zatrzymanie się przed sygnalizatorem oraz nieutrudnianie ruchu innym jego uczestnikom.

3

S-3 sygnalizator kierunkowy
Nadaje on sygnały dla jednego lub dwóch kierunków ruchu. Wówczas na sygnalizatorze sygnał zielony ma kształt zielonej strzałki (strzałek), a na sygnale żółtym i czerwonym strzałki mają barwę czarną. Sygnał zielony zezwala na jazdę tylko w kierunku wskazanym przez strzałkę (strzałki). Jednocześnie oznacza, że podczas jazdy w wyznaczonym kierunku ruchu nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.
Jeżeli sygnalizator kierunkowy nadaje sygnał zielony, między innymi dla kierujących skręcających w lewo, a na danym pasie ruchu jest umieszczony poziomy znak drogowy P-8b w kształcie strzałki kierunkowej, skierowanej w lewo, to zabrania się zawracania.

Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi może je opuścić pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu.

4

S-4 sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu. Sygnalizator ten kieruje ruchem na pasie ruchu , na którym ruch odbywa się przemiennie w obu kierunkach ruchu. Jeżeli sygnalizator nadaje sygnał zielony, oznacza to zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony. Sygnał czerwony zakazuje wjazdu na pas ruchu, nad którym jest on nadawany.
Pas ruchu, na którym odbywa się ruch przemienny, oznaczony jest znakiem drogowym poziomym (P-5) .


5

S-5 sygnalizator z sygnałami dla pieszych.
Sygnał zielony oznacza zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych , przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście. Sygnał czerwony oznacza zakaz wejścia na przejście.

6

S-6 sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów. Sygnał zielony oznacza zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerów , przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd. Sygnał czerwony oznacza zakaz wjazdu na przejazd.

7

S-7 sygnalizator z sygnałem nakazującym opuszczenie pasa ruchu -
(nadający sygnał świetlny stały lub migający) oznacza nakaz opuszczenia pasa ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony i wjazdu na część jezdni znajdującą się po stronie wskazanej strzałką.

Migający na przemian sygnał czerwony lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały.

Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności.

Tablica barwy żółtej ze znakiem (B-20) z żółtym napisem i obrzeżem, widoczna na autobusie przeznaczonym do przewozu dzieci do szkoły, oznacza nakaz zatrzymania pojazdów poruszających się po jezdni, na której albo, przy której autobus zatrzymał się w związku z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci. Tablicę uruchamia osoba upoważniona do dawania sygnałów uczestnikom ruchu na podstawie odrębnych przepisów.

 

Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach

1

SB sygnalizator z sygnałami dla kierujących autobusami,

 

2

ST sygnalizator z sygnałami dla tramwajów,

 

3

STK sygnalizator kierunkowy dla tramwajów,

 

4

STT-1 sygnał oznaczający zakaz wjazdu tramwaju za sygnalizator,

 

5

STT-2 sygnał oznaczający zezwolenie na jazdę tramwaju we wskazanym kierunku.

 

^ do góry

© 2004 mgr inż. Ludwik Olek